روش های ارسال هیماشاپ به چه صورت است؟
 
بعد از اینکه سفارشم ثبت نهایی شد، چه زمانی می توانم آن را تحویل بگیرم؟